Nie každá obec zvyšuje poplatok za komunálny odpad

Mnohé obce a mestá zvyšujú v tomto období poplatky za odpad. Iné nie. Aké výšky poplatkov stanovili svojim občanom v dlhodobo cielene triediacich samosprávach Žiaru nad Hronom a Slaskej?

V médiách sa v poslednom období objavili informácie o budúcoročnom zvyšovaní poplatkov za komunálne odpady vo viacerých obciach, ale aj zvyšovania ďalších poplatkov či daní. V princípe by malo platiť, že v obci, kde malým dielom a nekvalitne triedili plasty, kovy, sklo, papier, bioodpady, pneumatiky, stavebný odpad, končiacimi poväčšine medzi zmesovými odpadmi, by mali pociťovať nielen v roku 2020, ale (pri ich nezmenenom prístupe k odpadom) aj v nasledujúcich rokoch čoraz väčšie problémy s „platením“ poplatkov za komunálne odpady.

Dva prípady solídne triediacich: Žiar a Slaská

Ponúkame zjednodušený pohľad dvoch samospráv, ktoré sa dlhodobo k svojim komunálnym odpadom správajú zodpovedne. V portfóliu spoločnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK sú i okresné mesto Žiar nad Hronom (vyše 19-tisíc obyvateľov) a obec Slaská (476), vzdialená od Žiaru šesť kilometrov.

Na otázku, či samospráva Žiaru zvýši v budúcom roku poplatok za komunálny odpad, odpovedala Ivana Martincová Škriniarová z oddelenia odpadového hospodárstva mesta: „Nie. Zmenu poplatkov sme riešili v roku 2018 pre obdobie od januára 2019,“ doplnila. „Tento poplatok ostáva v platnosti aj pre nasledujúci kalendárny rok 2020.“

Vzhľadom na dlhodobo existujúci systém triedenia v Slaskej a tomu zodpovedajúci nízky doterajší poplatok (3 eurá ročne na osobu – pozn. pš) sa obec chystá budúcoročný zvýšiť o jedno euro. „To však, samozrejme, nespôsobila nekvalitná separácia, ale zohľadnenie, že zo zákona sa automaticky v roku 2020 zvyšuje poplatok za uloženie odpadu aj pri maximálnej separácii,“ konštatoval starosta Slaskej Daniel Gelien. Zároveň doplnil, že obec nezvyšuje v roku 2020 ani ďalšie poplatky či dane.

Základ: dlhoročný záujem o nakladanie s komunálnymi odpadmi

„Mesto Žiar nad Hronom sa systematicky venuje problematike dlhodobo, viac ako 15 rokov,“ informovala I. Martincová Škriniarová. „Za jeden z najdôležitejších krokov uskutočnených v minulosti považujeme vybudovanie stojísk zberných nádob a prechod na množstvový systém zberu. Tiež sme zrealizovali celý rad projektov a akcií, smerujúcich ku zvýšeniu miery triedenia, k zníženiu množstva skladovaného odpadu i k zmodernizovaniu odpadového mobiliáru a techniky.“

„Dôležité je medzi ľuďmi apelovať na stav životného prostredia, ktorý je alarmujúci,“ doplnil D. Gelien, starosta obce Slaská. „Ak chceme budúcim generáciám zanechať aspoň časť zdravej prírody, mali by sme sa spamätať čím skôr.“

Osveta podstatou triedenia

„Mesto Žiar neustále pracuje na rozvoji odpadového hospodárstva a hľadá cesty ako naplniť ciele stanovené národnou a európskou legislatívou,“ informuje I. Martincová Škriniarová. „V súčasnosti realizujeme projekt cez informačné aktivity v oblasti odpadového hospodárstva  s cieľom predchádzať vzniku odpadu, zvýšiť mieru jeho triedenia, zhodnocovať respektíve znižovať množstvo zmesových komunálnych odpadov a ich ukladania na skládky.“

„Podstatou úspechu separovania je predovšetkým osveta medzi ľuďmi,“ konštatuje starosta obce Slaská D. Gelien. „Dôležitý je však aj pohľad cez peňaženku. Občanom treba vysvetľovať, že ak sa na separácii zúčastnia, eliminujú vznik zmesového komunálneho odpadu, a tým znížia náklady potrebné na jeho likvidáciu. To sa nám darí, ale aj tak v budúcnosti chceme systém separácie ešte skvalitniť, aby čo najmenej zaťažoval občana a  samotnú mieru separácie čo najviac zvýšil.“


Podporte nás